Με απόφαση του δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας και σφράγιση καταστήματος μπαρ στην οδό Νοσοκομείου . Η σφράγιση θα εκτελεστεί την 04/07/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Το κατάστημα θα παραμείνει σφραγισμένο για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, έως και 13/07/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Παραβίαση της σφράγισης και θέσης σε λειτουργία του καταστήματος, πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, είναι πλημμέλημα που τιμωρείται και αποτελεί λόγο για οριστική αφαίρεση της άδειας