Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ΕΔΠ της ΑΝΚΟ η πρόταση που υποβλήθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 από τον Δήμο Κοζάνης σε συνεργασία με την Κοινότητα Αιανής για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Ιστορική έδρα του δήμου.

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο : «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» που διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ως Ενδιάμεσος Φορέας.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 287.800,00€ με 100% επιχορήγηση και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2023.