Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 182 του Νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5-5-2014)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4235/2015, άρθρο 34.
3. Τις διατάξεις της από 10/08/2020 Π.Ν.Π.
4. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4790/31-3-2021 (ΦΕΚ Α’ 48)
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3671/1-4-2021 αίτημα του Νοσοκομείου Κοζάνης προς την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17075/6-4-2021 έγκριση της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να συνεργαστούν με το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», για μία (1) θέση ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 30-6-2021.

Κριτήρια Επιλογής

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΘΕΣΗ
Α. Απαιτούμενα προσόντα (ανά θέση)
Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι., άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.
2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία των παραπάνω θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου.
β) Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Εν ελλείψει των ανωτέρω θα παρίστανται οι αναπληρωτές τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση Κ. Μαματσίου 1, Κοζάνη Τ.Κ. 50131, με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ».
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
γ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας.
ε. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών.
στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ζ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.
η. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες, από Δευτέρα 12-4-2021 μέχρι και Πέμπτη 15-4-2021.
Ημερομηνία συνέντευξης Πέμπτη 15-4-2021 (ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου).
Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με συντελεστές:
70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα.
10% εντοπιότητα.
20% προσωπική συνέντευξη.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Στέργιος Γκανάτσιος