Ο Βασίλης Πανούσης διευθυντής της  τηλεθέρμανσης  στη ΔΕΥΑΚ έκανε παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Για το  άρθρο 24 που αναφέρεται στη σύσταση διαδημοτικής επιχείρησης τηλεθέρμανσης  σχολίασε:

Επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου παρ. 1, επισημαίνεται ότι κατά την άποψη μας δεν είναι σκόπιμη η ίδρυση της Διαδημοτικής επιχείρησης. Το αντικείμενο της είναι δυνατό να καλυφθεί μέσω π.χ. προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των δημοτικών επιχειρήσεων. Η διαμεσολάβηση της Διαδημοτικής μεταξύ της παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας (ως αγοραστή και πωλητή αυτής στις επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει το κόστος προς τον τελικό καταναλωτή, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κόστη της.

Επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόμου παρ. 2, δεν αναλύεται και δεν καθίσταται σαφές το θεσμικό καθεστώς της υπό ίδρυση επιχείρησης και δεν παρουσιάζεται αναλυτικά το καταστατικό ίδρυσης, κατά τρόπο αντίστοιχο τουλάχιστον της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε. Δεν αποτυπώνεται καθόλου το επιχειρησιακό σχέδιο της υπό ίδρυσης επιχείρησης, ο τρόπος ορισμού του ΔΣ της επιχείρησης, η έδρα της επιχείρησης, η οργανωτική δομή & στελέχωση της, η διασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών και άλλων πόρων και πως τα παραπάνω θα διασφαλιστούν. Γίνεται μόνο μία απλή αναφορά ότι αυτά μπορούν να ρυθμιστούν με “μία κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας” . Τα θέματα αυτά θα έπρεπε να είναι εκ των προτέρων γνωστά.

Με βάση το νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/13-6-2018) κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική. Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι θα είναι κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υφίσταται αντίφαση μεταξύ των δύο ρόλων της επιχείρησης

.Δεν προσδιορίζονται η προέλευση της χρηματοδότησης και της στελέχωσης της Διαδημοτικής επιχείρησης ή οποία κατά κανένα τρόπο δεν μπορεί να προέλθει με απόσπαση προσωπικού ή χρηματοδότησης από τους μετόχους της (Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα) που είναι ήδη υπο στελεχωμένοι και με αυξημένες οικονομικές ανάγκες δοθέντων των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τόσο το κόστος ίδρυσης όσο και το λειτουργικό κόστος αυτής – εφόσον η επιχείρηση συσταθεί – θα πρέπει να καλυφθεί από Δημόσιους και κοινοτικούς πόρους που χρηματοδοτούν την Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην μεταλιγνιτική εποχή της Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.