Ο δήμος Κοζάνης διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία για την εκποίηση εξήντα (60) εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής – μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε.- από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ. Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά πενήντα (50) ευρώ.

Τα οχήματα αυτά ο ανάδοχος τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Δημοτικής Αστυνομίας, με δικά του μέσα και τα φυλάσσει σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20ημέρες. Στο διάστημα αυτό που φυλάσσεται το όχημα, ο ιδιοκτήτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω με δικά του μέσα, αφού καταβάλει στον ανάδοχο το ποσό των εκατό (100) ευρώ για έξοδα μεταφοράς και φύλαξης και αφού υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ., περί του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το όχημα που δε διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας, ο ανάδοχος μπορεί να διαχειρισθεί το όχημα ως ΟΤΚΖ, να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, μέσω της Ε.Δ.Ο.Ε., ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρις της συμπλήρωσης της περισυλλογής του αριθμού των οχημάτων, όχι πάντως πέρα από τις 30-11-2022. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα ενός έτους, με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και έχουν έδρα εντός του Νομού Κοζάνης. Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις σημείων συλλογής ΟΤΚΖ.