Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης ενέκρινε το Καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο ΑΝΔΗΚΟ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 97.100 ευρώ και διαιρείται σε χίλιες εννιακόσιες σαράντα δύο (1.942) κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, έκαστης ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ.

Α. Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει 1.840 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των ενενήντα δυο χιλιάδες (92.000) ευρώ με εισφορά μετρητών,

Β. Ο Δήμος Βελβεντού αναλαμβάνει 102 κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστη, καλύπτοντας το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) ευρώ με εισφορά μετρητών.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:
1. Μαλούτας Λάζαρος

2. Σημανδράκος Ευάγγελος

3. Τουμπουλίδου Παρθένα

4. Δουγαλής Γεώργιος

5. Κουρού Κωνσταντίνος

6. Κοεμτζόπουλος Δημήτριος

7. Στεργίου Εμμανουήλ

Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν:

1. Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων Βελβεντού και Κοζάνης και, άλλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Ενώσεών τους

2. Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους

3. Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών

4. Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας

5. Η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας

6. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης

7. Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής

8. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

9. Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα

10. Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και της αλιείας

11. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

12. Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας

13. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη από οικονομική,κοινωνική και πολιτιστική άποψη

14. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής

15. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

16. Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας

17. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις

18. Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων

19. Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχος σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.

20. Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018.

21. Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού

22. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.