Ορίστηκαν με απόφαση δημάρχου Κοζάνης τρεις δημοτικοί σύμβουλοι για το χρονικό διάστηµα από 12/09/2020 έως 31/10/2021 με τις παρακάτω αρµοδιότητες :

1.Στην Βεντούλη Σουλτάνα µεταβιβάστηκαν οι αρµοδιότητες θεµάτων Παιδείας (στα πλαίσια των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση) και ειδικότερα επί ζητηµάτων που αφορούν :

– την διασύνδεση και συνεργασία του ∆ήµου Κοζάνης µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας ώστε µε την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και µε συντονισµένες ενέργειες επί εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ερευνητικών δράσεων και αξιοποίησης χρηµατοδοτούµενωνεπιχειρησιακών (ευρωπαϊκών και ελληνικών) προγραµµάτων να αναδειχθεί η συµβιωτικήσχέση της πόλης της Κοζάνης και του Πανεπιστηµίου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

– την εποπτεία και τον συντονισµό των δράσεων παιδείας για την ιστορία της πόλης της Κοζάνης

– την εποπτεία και τον συντονισµό δράσεων βάσει καλών πρακτικών για την παιδεία της δηµοκρατίας και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα

2. Στον Σιδηρά Αναστάσιο µμεταβιβάστηκαν οι αρµοδιότητες εποπτείας και συντονισµού θεµάτων που αφορούν :

– την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (προληπτική ιατρική)

– την εκπόνηση κι εφαρµογή προγράµµατος Πρώτων Βοηθειών

– τη στήριξη κι εύρυθµη λειτουργία των περιφερειακών αγροτικών ιατρείων του ∆ήµου

– συντονισµό προγράµµατος Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ (Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας)

-τον εθελοντισµό

– την υγειονοµική (και συνταγογράφηση) κάλυψη των ΚΑΠΗ του ∆ήµου και του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»

3.Στον Τζουµερκιώτη Γρηγόριο µεταβιβάστηκαν οι αρµοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και την υπογραφή όλων των εγγράφων που είναι συναφή µε αυτές.