Σαράντα τέσσερις (44) ερευνητικές υποδομές χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», με προϋπολογισμό 87.160.762,83 ευρώ.

Στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας σε Περιφέρειες της Ελλάδας με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και η προώθηση της αριστείας μέσω της χρηματοδότησης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με την υλοποίηση των έργων αυτών ενισχύεται η απασχόληση με ποιοτικές θέσεις εργασίας παρεμποδίζοντας το brain drain και αξιοποιώντας υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό δυναμικό.

Οι Περιφέρειες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις είνα οι: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Νότιο Αιγαίο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.