ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ν.4643/2019)

Ο ΔΕΔΔΗΕ, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 184/2020 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριμένα: δύο (2) Υπάλληλων Γραφείου ΤΕ (΄Εδρα Περιοχής Κοζάνης), δύο (2) Υπαλλήλων Γραφείου ΤΕ (Πρακτορείο Γρεβενών-Γρεβενά), τριών (3) Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ (΄Εδρα Περιοχής Κοζάνης), τεσσάρων (4) Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ (Πρακτορείο Γρεβενών-Γρεβενά), ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΔΕ (΄Εδρα Περιοχής Κοζάνης) και ενός (1) Χειριστή Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων ΔΕ (Πρακτορείο Πτολεμαΐδας- Πτολεμαϊδα) για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Κοζάνης και του Πρακτορείου Πτολεμαΐδας που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης και για το Πρακτορείο Γρεβενών που εδρεύει στο Νομό Γρεβενών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών για όλες τις ειδικότητες πλην των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ που το όριο ηλικίας είναι 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κοζάνης και Γρεβενών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,, Βερμίου 32, Τ.Κ. 501 32- ΚΟΖΑΝΗ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Παπακωνσταντίνου Αντωνίας (Τηλ. Επικοινωνίας 2461051113), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Παπακωνσταντίνου Αντωνία (Τηλ. επικοινωνίας 2461051113)

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Βερμίου 32, Τ.Κ 501 32 Κοζάνη-Τηλ. 2461051113