Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης ξεκινά άμεσα με τους συντελεστές επιδότησης να προσδιορίζουν και το τελικό ποσό. Σύμφωνα με υπολογισμούς για να φτάσει ένα κάτοικος της Κοζάνης το ποσό των 650 ευρώ θα πρέπει να έχει 10 παιδιά , αφού οικογένεια στην Κοζάνη με ένα παιδί δικαιούται μόλις 271,04 ευρώ .Ο συντελεστής στην Κοζάνη είναι 1, 12 ,στην Πτολεμαΐδα 1, 03,στα Νάματα 1, 33 , στην Ομαλή 1, 13 , στην Χαραυγή 1, 05 με τον πραγματικό μέσο όρο να κυμαίνεται μεταξύ 250 -300 ευρώ .

Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα

Οικογένεια με δυο παιδιά στην Κοζάνη:298, 14 ευρώ

Οικογένεια με δυο παιδιά στην Πτολεμαΐδα, Ελάτη , Τρανόβαλτο: 274, 18 ευρώ

Οικογένεια με δυο παιδιά στην Λευκοπηγή, Μαυροδέντρι , Ακρινή , Οινόη: 295, 48 ευρώ

Οικογένεια με ένα παιδί στη Δαμασκηνιά: 304, 92 ευρώ

Οικογένεια με ένα παιδί στο Φούφα και την Ποντοκώμη : 268, 62 ευρώ

Οικογένεια με ένα παιδί στον Πολύμυλο:290, 04 ευρώ

Οικογένεια με δυο παιδιά σε Κρόκο, Καρυδίτσα , Άρδασσσα, Μικρόβαλτο :279, 51 ευρώ

Ζευγάρι στον Άργιλο, τα Αλωνάκια, την Καλαμιά :248,6 ευρώ

Ζευγάρι στη Βλάστη:299, 02 ευρώ

Ζευγάρι στη Γαλατινή :268, 04 ευρώ

Ζευγάρι στο Λιβαδερό:253 ευρώ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ το ύψος του επιδόματος για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το επίδομα που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ογδόντα (80) ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ. Δεν αφορά μόνο στο πετρέλαιο, αλλά και σε άλλες μορφές θέρμανσης, όπως καυσόξυλα, φυσικό αέριο και πέλλετ.

Η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει στους δικαιούχους σε δύο φάσεις ανάλογα με τα τιμολόγια αγοράς.

-Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 θα γίνει για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

-Έως την 31η Μαρτίου 2021 για θα γίνει για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2021

Για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 28 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 και η πληρωμή για την κατηγορία αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου 2021.

Ακολουθούν οι συντελεστές

Ιωάννα Παπαδημητρίου